22 maja 2020

 

  1. Cele konkursu:

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

- motywowanie uczniów do poszerzania swoich umiejętności,

- rozwijanie zdolności manualnych.

 

  1. Organizator:

Organizatorami konkursu są: Honorata Marchewa, Justyna Chmielecka, Anna Gierlińska.

 

  1. Warunki przystąpienia do Konkursu:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub większej, przedstawiającej własną wizję i wyobrażenie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach;

- technika pracy dowolna, płaska;

- każda praca powinna z tyłu zawierać metryczkę: imię, nazwisko, klasę autora pracy.

- prace składamy w szkole do: 19. 06. 2020 roku.

 

  1. Ocena prac:

a). Prace będzie oceniać komisja konkursowa w dwóch kategoriach:

- klasy OP - II,

- klasy III - 8.

b). Ogłoszenie wyników nastąpi: 31. 07. 2020 r.

 

  1. Nagrody:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy !!!

 

  1. Postanowienia ogólne:

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem na stronie internetowej szkoły.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
"Moja wymarzona sala gimnastyczna"