08 marca 2021

 

Regulamin Szkolnego Klubu sportowego

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy

 

Drodzy Rodzice.

                   

           Pragniemy poinformować o pozytywnym rozpatrzeniu przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy wniosku, jaki złożyliśmy w styczniu 2021 roku. Miło jest nam ogłosić, iż do końca roku kalendarzowego w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach może być realizowany Program Szkolny Klub Sportowy. Warunek jest jeden. W naszej szkole musi powstać grupa min. 15 osobowa realizująca cele programu.

               

          „Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.”

 

          Trwająca już od kilku miesięcy sytuacja, kiedy dzieci uczestniczą w zdalnym nauczaniu nie sprzyja ich prawidłowemu i holistycznemu rozwojowi. Ilość czasu, spędzana w domu przed komputerem w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu, niekorzystnie wpływa na ich zdrowie, będąc skutkiem ubocznym pandemii.

          Zapraszamy dzieci z klas IV - VIII do uczestnictwa w zajęciach, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu. Czas trwania zajęć sportowych wynosi 60 minut. Termin zajęć zostanie ustalony po konsultacji z grupą zainteresowanych dzieci i rodziców. Osobą prowadzącą zajęcia będzie nauczyciel wychowania fizycznego – Marcin Lubowiecki.

          Zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Rady Ministrów zajęcia mogą odbywać się na otwartych obiektach sportowych z zachowaniem wymogów sanitarnych.

          Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie SKS dzieci i młodzieży szkolnej jest:

▪ przedstawienie nauczycielowi wychowania fizycznego udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) zgody na udział w Programie SKS. Rodzic/opiekun prawny składa również oświadczenie, że stan zdrowia dziecka jest mu znany i że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych oraz testach sprawnościowych organizowanych w ramach Programu ,,SKS”. Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej oraz w szkole.

▪ Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego uczestnictwa w Grupie SKS, do której są przypisani.

▪ Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć prowadzonych w ramach Programu SKS.

▪ W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Uczestnika, Rodzic/opiekun prawny powinien poinformować Nauczyciela o jakichkolwiek zmianach w stanie zdrowia dziecka, które mogłyby stanowić przeciwwskazanie do udziału w zajęciach sportowych lub testach sprawnościowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszę o kontakt na Teamsie.

 

 

 

 

                  

 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Szkolny Klub Sportowy - Dołącz do nas, przyjdź na zajęcia