29 maja 2021
Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż wzorem lat ubiegłych Łódzki Kurator Oświaty w roku 2021 jest organizatorem bezpłatnych 14-dniowych kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Kolonie realizowane będą na terenie kraju, w terminie od 1 lipca do 30 sierpnia 2021 r.
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wytypowanie ze szkoły uczniów na w/w kolonie w oparciu o niżej zamieszczone kryteria:
 
szkoły liczące do 200 uczniów – 2 uczestników
szkoły liczące od 201 do 300 uczniów – 3 uczestników
szkoły liczące od 301 do 500 uczniów – 4 uczestników
szkoły liczące powyżej 501 uczniów – 6 uczestników
Kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona w oparciu o rozeznaną przez szkołę sytuację materialną dziecka zgodnie z art. 92b, ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) z uwzględnieniem opinii pedagoga szkolnego i ośrodka pomocy rodzinie. W dokumentacji szkolnej powinna być przechowywana, zatwierdzona przez dyrektora szkoły, lista dzieci wytypowanych na wypoczynek.
 
W pierwszej kolejności typowane są:
 
• dzieci objęte pieczą zastępczą
 
• dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
 
dzieci z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
samotnie wychowywane, w rozumieniu art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5, ust. 1 (674,00 zł) lub 2 (764,00 zł) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku, wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
 
• dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
 
Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z dyrektorem szkoły.
Emilia Kołodziejczyk

 

 

Nabór uczniów szkół podstawowych na bezpłatne kolonie dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego w 2021 roku