Pierwowzorem Kroniki był "brulion" założony w 1930 roku przez p. o. kierownika szkoły p. Kazimierza Majewskiego. Kronikę Szkolną założył w 1935 roku kierownik szkoły p. Franciszek Woźniak. Na pierwszej stronie ktoś (podpis nieczytelny) dopisał krótki rys historyczny szkoły od jej powstania. Z uwagi na charakterystyczny ówczesny język celowym jest szerokie stosowanie cytatów.


Pierwsza strona Kroniki Szkolnej


"Szkoła była prawdopodobnie wybudowana w 1905 r. Wójtem gm. Tkaczew był niejaki p. Papierski. Przed p. K. Majewskim kierownikiem szkoły był p. Kulpiński, który ożenił się z miejscową nauczycielką. W 1930 r. wyprowadził się do Kalisza. (podpis nieczytelny)"


Rok 1930.

dn. 1/7 P. Majewski Kazimierz nauczyciel stały został zamianowany przez Kuratorjum Okr. Szkol. Łódzkiego na stanowisko p. o. kierownika szkoły 2 kl. publicznej w Wilczkowicach gm. Tkaczew.

2/9 Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą św. w kościele parafialnym w Łęczycy. Dzieci obecnych było 72.

16/9 Wysłanie tyg. rozkładu zajęć do Inspektora Szkól.

12/9 Ferje kartoflane trwały w tut. szkole w 14-28 września. W sali szkolnej odbyły się wybory do Sejmu. [...] Wyborców do Sejmu było 1256 głosowało 985. Większość głosów poszło na Stronnictwo Narodowe. Za rządem głosowało 15,4%....


Rok 1930/31

10/12 Budżet remontu tut. szkoły do Dozoru Szkolnego na rok szkolny 1931/32 wynosi : studnia (dryny 128 robotnik 140) =268 zł. malowanie i czyszczenie klas -80 zł. reperacja obórki 50 zł. Razem 398 zł. Budżet powyższy zatwierdzony przez władze.

7/2 odbyła się wizytacja szkoły przez p. Inspektora Szkol. p. Ochędalskiego.

28/6 Zakończenie roku szkolnego. szkoła była na nabożeństwie a następnie p. Helena Ważna rozdała świadectwa. Szkoła 2 kl. oddz. 5. Liczba dzieci 126...


Rok 1931

1/9 Rozpoczęcie roku Szkolnego mszą św. w kościele parafialnym w Łęczycy. 74 dzieci.
Sił nauczycielskich 2.
1) kier. p. Majewski Kaz. nauczyciel stały 9 lat pracy, mieszka w budynku własnym.
2) p. Helena Ważna nauczycielka tymczasowa etatowa 3 lata pracy, mieszka w wynajętym budynku [...].
Dzieci zapisanych na początku roku szkolnego 128 ze wsi Wilczkowice, Górki Środkowe, Dolne, folwark i kol. Wichrów, Wichrówek i częściowo Leszcze, reszta z Leszcza chodzi do Łęczycy. Nauka odbywa się w dwóch salach: własnej i wynajętej [...] Lekcje rozpoczynają się o godz. 8 rano a kończą się 12 45 z 20 minutową przerwą po 3-ciej godz. Każda lekcja trwa 45 minut a przerwa (pauza) 10 minut. Rozkład godzin zrobiony jest ściśle według rozkładu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego a skrócony o 4 godz. ze względu na to, że Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego skasowało nadliczbowe nauczycielom etatowym z powodu kryzysu gospodarczego w kraju...

22/9 Nauczycielstwo tut. zgodziło się na 1/2 % z poborów miesięcznie na rzecz komitetu dla bezrobotnych na czas aż do odwołania.

20/10 Kierownik szkoły z kilkoma mieszkańcami Wilczkowic zaprenumerował "Dziennik Ustaw" i Dziennik Wojewódzki woj. Łódzkiego

25/10 Przy szkole powstało boisko wyregulowane i wywiezione żwirem, który kosztuje około 20 zł...

11/11 Rocznica 13-ta powstania Wojska Polskiego oraz dziesięciolecie powstania Śląsk. szkoła tut. brała udział w nabożeństwie w Łęczycy. Liczba dzieci 42.

13/11 lekcji nie było (piątek) święto patrona Młodzieży szkolnej św. Stanisława Kostki. Dzieci w liczbie 76 brały udział w nabożeństwie, które odbyło się w kościele parafialnym w Łęczycy.

9/12 W dniach 9 i 10 grudnia został dokonany II powszechny spis ludności na terenie całej Rzeczypospolitej. W Wilczkowicach wsi: Górne, Środkowe i Dolne. Liczba mieszkańców wynosiła 613 a dzieci do lat 14- 173.


Rok 1932

7/1 Ferje Bożego Narodzenia trwały do 7/I włącznie...

14/I prasa podaje drugi powszechny spis ludności w Polsce w 1931 r. wynosi około 32 miljonów ludności, natomiast pierwszy spis w 1921 r. wykazał 27 miljonów; przeciętnie pół miljona rocznie.

29/4 Odbyła się wizytacja szkoły przez Pana Inspektora Szkol. p. A. Hasińskiego. Kier. szkoły przeprowadził jedną lekcję z języka polskiego w oddz. II...

10/5 Organizacja tut. szkoły na rok szkolny 1932/33 sporządzona przez kier. szkoły p. Kazimierza Majewskiego w 2-ch egzemplarzach. Kierownik szkoły sporządził rozkład na 3 siły etatowe przewidując podniesienie stopnia organizacyjnego do 3 kl. Ilość dzieci wynosiła 230 dzieci.

1/6 na pierwszego czerwca każdy z nauczycielstwa musiał złożyć wszystkie swoje dowody w związku ze służbą i po dwa wpisy, nie wykonanie powyższego, grozi nauczycielowi dyscyplinarką.

29/6 zakończenie roku szkolnego; w dniu 28 dzieci brały udział w nabożeństwie w kościele parafialnym w Łęczycy a d. 29/6 odbył się dość uroczysty popis z następującym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie przez kier. szkoły p. Kazimierza Majewskiego;
2) Krótki egzamin we wszystkich oddziałach przez poszczególnych wychowawców;
3) Rozdanie świadectw przez wychowawców oraz udzielanie ustnych pochwał dla najlepszych dzieci;
4) Zakończenie krótkim przemówieniem nauczycielki p. Heleny Ważnej. Poszczególne punkty programu przerywane były śpiewami i deklamacjami. Na zakończenie roku przybyli ojcowie i matki około 25 osób, którzy byli zachwyceni popisami a kilkoro z nich dziękowało wychowawcom za naukę. w tej szkole był to pierwszy popis.

Sierpień: W miesiścu sierpniu zakończony został remont tut. szkoły w budynku własnym i wynajętym...

1/9 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi zostało zniesione i włączone do Kuratorium Warszawskiego. Nauczycielstwo powyższy fakt przyjęło z ubolewaniem.

1/9 Rozpoczęcie lekcji w tut. szkole nabożeństwem w kościele parafialnym w Łęczycy.

7/9 Została wykończona i oddana do użytku szkolnego trzecia sala w domu wynajętym ...

11/9 W dniu 11 września r. b. o godz. 8 rano wojsko poniosło olbrzymią stratę, bo zabili się na samolocie: najlepszy lotnik polski ś.p. porucznik Franciszek Żwirko, zwycięzca pierwszej nagrody o "Puchar Wędrowny Narodów" dookoła Europy i konstruktor tego najlepszego samolotu R.W.D.6. ś.p. Wigura inżynier, obaj młodzi lotnicy, zginęli podczas przelotu do Pragi na zawody...

26/XI W dniu 26 XI w tut. szkole odbyła się Konferencja Rejonowa, w skład której wchodzi nauczycielstwo z całej gminy w liczbie 15.


Rok 1933

10/I Inspektorat Szkolny nadesłał księgę ocen, w której będą notowane postępy uczniów, zamiast Księgi Głównej.

11/III Została uchwalona przez Sejm nowa ustawa ustrojowa, która pociągnie za sobą zmianę nowych programów i podręczników. Ustawa dla całej Polski jednakowa wejdzie w życie już od r. szk. 1933/34 a w całości w ciągu 5 lat.

15/VI Zakończenie roku szkolnego nabożeństwem. Stan dzieci w d. 15/VI 33 r. 179 z tego z wynikiem przynajmniej dostatecznym 131, niedostatecznym 39, nieklas. 9.

1/X Rozporządzeniem Ministerstwa [...] został utworzony obwód szkolny łódzki, obejmujący powiaty: łódzki, łęczycki i brzeziński z siedzibą Inspektora Szkol. w Łodzi ul. Południowa 4.

20 września powstało przy tut. szkole Koło Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Wybrano zarząd: prezes p. Kamiński Stanisław, sekr. p. Majewski, skarbnik p. Wolski Paweł. Członków 12.


Rok 1935

Dotychczasowy Kierownik Szkoły p. Kazimierz Majewski został z dniem 1.II.35 r. translokowany przez Inspektorat Szkolny łódzki do Tomaszowa Mazowieckiego. Kierownikiem miejscowej szkoły został mianowany p. Kazimierz Skalski. Pan Skalski nie przyjął powierzonego mu kierownictwa wobec tego Inspektorat Szkolny powierzył pełnienie obowiązków kierownika p. Helenie Włodarczykowej do dnia 15/VI 35r. [...] Na skutek zgonu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zarządzona została 6 tygodniowa żałoba. Rok szkolny zakończył się akademją, popisami uczniów i wystawą prac. W dniu 1 lipca 1935 r. objął kierownictwo Franciszek Woźniak były kierownik szkoły powszechnej w Olszowej pow. Brzeziński.


Rok 1935/36

Dekretem p. Inspektora Szkolnego w Łodzi z d. 14 czerwca 1935 r. zostałem przeniesiony dn. 1 VII 1935 r. na stanowisko nauczyciela i p.o. kierownika szkoły powszechnej w Wilczkowicach, ponieważ musiałem poczynić pewne naprawy konieczne do zajęcia mieszkań t. j. kompletne przebudowanie kuchni, połączenie pokoiku na górze z mieszkaniem dolnem, wytynkowanie sufitów i danie nowych podłóg w pokoju i kuchni, oraz przybudowanie małej sionki. [...] Remont przeprowadziłem w ogromnie trudnych warunkach materjalnych. Początkowo zmuszony byłem mieszkać wraz z rodziną w klasach. Po blisko miesięcznym remoncie przeprowadziłem się w dniu 26/VII do mieszkania...


Rok 1936

26/V W maju szkoła wybrała się do Kutna na święto pułkowe. Zostało ono zorganizowane przez 37 pułk piechoty ziemi łęczyckiej, celem nawiązania bliższego kontaktu młodzieży szkolnej z wojskiem polskim i wzbudzania w nich miłości wzajemnej. Dzieci nasze wystąpiły w Kutnie z tańcami t. j. mazurkami i krakowiakami. Ogólnie taniec podobał się bardzo. Po powrocie dzieci miały opisać wrażenia jakie odniosły z bliskiej styczności z wojskiem polskim jeden z tych listów został wydrukowany przez 37 pułk piechoty w Kutnie w gazecie...Dnia 31 maja został utworzony Komitet Budowy Szkoły w Wilczkowicach pod protektoratem p. Starosty (nazwisko nieczytelne). W krótkim czasie na ten cel została urządzona zabawa z loterją fantową, która dała czystego zysku 272 zł. 24 gr Pieniądze oddano na K.K.G. w Łęczycy.

21/VI Na zakończenie roku Szkolnego odegrano sztuczkę p. t. "Królewna Basia". [...] Dochód wynosił 12 zł. 82 gr., który przeznaczono na bibljotekę szkolną.


Rok 1936/37

1/X Z oszczędności Spółdzielni Uczniowskiej zaprenumerowano Gazetkę (nieczytelnie) i Ilustrację Szkolną jak również zakupiono tablice do zawieszania Gazetki i Ilustracji.

Z dniem 1 lipca 1937 zostałem mianowany w drodze konkursu kierownikiem szkoły w Wilczkowicach. [...] Rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystym nabożeństwem. Spółdzielnię uczniowską sam prowadziłem, aby za zysk kupić pomoce naukowe. [...] W grudniu 1936 r. członkowie komitetu zakupili kamień (200 m 3) na budowę w Rożniatowie. Ponieważ zima była fatalna więc o zwózce kamienia nie było mowy [...]

W dniu 13.VI.37 odbyło się w Wilczkowicach Święto Sportowe obwód gmin Tkaczewa i Topoli. Dzieci nasze odtańczyły tańce, które wypadły imponująco. P.C.K. urządziło bufet, a dochód z niego w kwocie 28 zł 10 gr został przeznaczony na kupno apteczki P.C.K. i zapłacenie kostiumów dla krakowiaków i kurpiów.
Rok 1937-38

wrzesień Rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystym nabożeństwem.

październik W październiku zorganizowałem Tydzień Szkoły. materiał, który otrzymaliśmy [...] wszystek rozsprzedaliśmy na ogólną sumę 49.10gr. Prócz tego rodzice ofiarowali po parę złotych na budowę naszej szkoły. Z tych składek kupiono żwir na całą szkołę na ogólną sumę 60 zł...

listopad W d. 20/XI 37 założyłem z dziećmi ogród owocowy. Dzieci same czyściły paliczki na zajęciach praktycznych i przy mojej pomocy wsadziły 44 sztuki drzew owocowych [...] dla upamiętnienia dwudziestolecia naszej niepodległości. [...]
Komitet Budowy Szkoły pod protektoratem Pana Starosty w lutym 1938 r. zakupił 23 tysiące cegły, którą w przeciągu tygodnia zwieziono na plac szkolny. Całą zimę zwożono kamień z Rożniatowa. Całą zimę zwożono również kamień polny na fundamenta. Mieszkańcy starają się bardzo, żeby na wiosnę rozpocząć budowę szkoły. Już Komitet posiada wszystek kamień biały, polny i wapno, cegłę, żwir a gmina wstawiła do budżetu 1000 zł (tysiąc zł.) i wystąpiła po drzewo do zarządu Lasów Państwowych.

kwiecień Na zebraniu rodzicielskim w d. 3 września mieszkańcy wsi Wilczkowic i Wichrowa ofiarowali 250 zł (dwieście pięćdziesiąt zł.) w papierach wartościowych (pożyczka Narodowa) na budowę szkoły.
W dniu 15-VI b.r. dzieci częściowo wzięły udział w wycieczce do Płocka, a w dniu 18-VI były na wycieczce w Tumie. W dniu 21.VI nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 1937/38.

Pświęcono kamień węgielny pod budowę nowej szkoły.
W miesiąc po poświęceniu kamienia węgielnego poszedłem na zbiórkę, która dała 74,70 gr. [...] Kiedy już fundusze wyczerpały się a mury wzniosły się do wysokości parteru pojechałem z p. Graczykiem do Warszawy [...] Ten Pan początkowo przyjął nas bardzo niechętnie ale kiedy mu przedłożyłem fotografię wzniesionego parteru jakoś chętniej przychylił się do naszej prośby i zaczął szperać po różnych instytucjach ażeby udzielono nam pomocy i rzeczywiście wynik był wspaniały...
Z dniem 13 stycznia 1939 roku urwały się zapisy w kronice. Co było tego przyczyną? Nie wiadomo. Prawdopodobnie nasilenie zajęć szkolnych nad podniesieniem wyników nauczania a szczególnie wzmożone starania nad zakończeniem budowy szkoły do 1 września 1939 r. odsunęły pisanie kroniki na stosowniejszą porę. Te przypuszczenia potwierdzałby fakt, że rzeczywiście w okresie wakacyjnym budynek został skończony; pięć izb lekcyjnych, kancelaria, dwa korytarze i schody zostały w komplecie przygotowane do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym. Kierownik szkoły wprowadził się też z rodziną do nowego mieszkania przy szkole zwalniając dotychczasowe pomieszczenie dla woźnego szkolnego...


Agresja hitlerowska na Polskę i okres okupacji (1939-1945)

1 września 1939 r. o godz 4 30 rozpoczęła się agresja hitlerowska na Polskę. Zmotoryzowane kolumny niemieckie przekroczyły granice Polski na zachodzie, południu i północy, i mimo bohaterskiej obrony oddziałów wojska polskiego, posuwały się w głąb kraju. Lotnictwo niemieckie już pierwszego dnia zbombardowało Wieluń, Kutno, Warszawę i inne miasta a kilka dni później Łęczycę. Tego samego dnia również o godz. 4 min. 45 w Gdańsku rozległy się strzały zwiastujące początek drugiej wojny światowej. [...]
Ważnym fragmentem kampanii wrześniowej była historyczna Bitwa nad Bzurą. [...] W bitwie nad Bzurą Niemcy ponieśli poważną klęskę, chociaż i po polskiej stronie były znaczne straty, o czym świadczą cmentarze wojskowe w Łęczycy, Solcy Wielkiej, Modlnej i Tumie. [...] 28 września Warszawa skapitulowała. Żołnierze i ludność cywilna złożyli broń.

Po zajęciu Polski okupant wydał zarządzenie oddania wszelkiej broni i sprzętu wojskowego, aparatów radiowych, księgozbiorów bibliotek, archiwów. Przeprowadzono rejestrację ludności i osobom od lat 15 wydano dowody osobiste z fotografią i odciskiem palców (ausweisy). Ludność pochodzenia niemieckiego wpisano na listy niemieckie (Volkslisty), a w niedługim czasie ludzi młodych powołano do służby. [...] Zamknięto kościoły i szkoły, aresztowano księży i nauczycieli i wywieziono do obozów pracy. Na ludność rolniczą nałożono wysokie kontyngenty [...]Szkoła podczas okupacji

1 września 1939 roku rozpoczęła się agresja hitlerowska na Polskę. Dzieci nie przyszły tego dnia do szkoły, która była gotowa na ich przyjęcie. Kierownik szkoły [...] oraz nauczyciele [...] po raz pierwszy nie przystąpili do pracy. Lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość o zbombardowaniu Warszawy, Kutna, Wielunia i innych miast a w kilka dni później bombardowanie Łęczycy wywołało przygnębiające wrażenie. [...] Za zezwoleniem władz, szkoły w niektórych gminach zostały uruchomione ale na krótko późną jesienią 1939 roku, a już w połowie stycznia zostały zamknięte. Nauczyciele zostali bez pracy. Później zostali aresztowani i wywiezieni do obozów pracy.
Ten sam los spotkał kierownika szkoły w Wilczkowicach Franciszka Woźniaka. Po pierwszym aresztowaniu w początkach 1940 roku został aresztowany ponownie i wywieziony do obozu w Mauthausen-Gusen, gdzie pracując ciężko w kamieniołomach zginął zamordowany 12 czerwca 1941 roku. [...]

Tymczasem od bitwy pod Stalingradem i Moskwą Niemcy ponosili klęskę po klęsce cofając się na zachód. Bardzo dużo rannych żołnierzy wycofywano na tyły i umieszczano w szpitalach lub budynkach zamienionych na szpitale. Również i budynek szkolny w Wilczkowicach zamieniono na szpital. Założono dodatkowe belki, wzmocniono sufit poprzez oparcie krokwi o mury kominowe, usunięto dwie ściany działowe i urządzono salę przez całą długość budynku. Kancelarię zamieniono na gabinet lekarski i połączono go z salą przez wybicie drzwi do sali. W szczycie od wschodu urządzono małe okienko z obserwacją na Łęczycę. Wśród żołnierzy rekonwalescentów znalazł się jakiś artysta, który na ścianach korytarzy namalował kilka obrazów, między innymi "Hitler jako siewca", "Podwieczorek przy żniwach", "Karawana osiedleńców niemieckich", "Przemarsz Hitlerjugend" i inne. [...]


Nadszedł pamiętny rok 1945.

12 stycznia na całej linii frontu rozpoczęła się ofensywa [...] 17 stycznia została oswobodzona Łódź a następnego dnia Łęczyca, Kutno i Warszawa. Inne najcięższe walki toczyły się na Wale Pomorskim i na Śląsku.[...] Wyzwolenie Łęczycy odbyło się rano 18 stycznia 1945 roku. Pierwsze czołgi radzieckie wjechały do miasta od strony Piątku. Poprzedniego dnia i nocy Niemcy opuścili miasto i okoliczne wioski uciekając w popłochu na zachód. Nie wszystkim udała się ucieczka, wielu powróciło tracąc po drodze całe swoje mienie, zdając się na łaskę Polaków...

Po sforsowaniu Odry Armia Czerwona pomaszerowała na Berlin. Zbrojną stopą stanęliśmy w Berlinie. Na ruinach Berlina obok zwycięskich czerwonych chorągwi powiewają nasze sztandary. [...]


Rok 1944/45

Wkrótce po wyzwoleniu w lutym 1945 roku została zorganizowana nauka w szkole powszechnej II stopnia w Wilczkowicach. Organizacją szkoły zajął się Andrzej Kmiecik, któremu inspektor szkolny [...] powierzył pełnienie obowiązków kierownika szkoły. [...] Jaka była liczba dzieci na początku nie wiadomo, gdyż nie zachowały się żadne dane. Wiadomo tylko, że stopniowo ich liczba się zwiększała gdyż rodziny wracały z Protektoratu.[...] W końcu nauki ich liczba wynosiła 173...

Tydzień książki Polskiej
Dla zwrócenia uwagi społeczeństwa na znaczenie książki w życiu człowieka został zorganizowany na zarządzenie Inspektora szkolnego "Tydzień Książki Polskiej". [...] Chodziło o zbiór ocalałych książek naukowych i podręczników szkolnych.

Święto Szkoły Polskiej
Dnia 11 marca 1945 r. zostało zorganizowane przez nauczycieli "Święto Szkoły Polskiej"

Spis uzupełniający roczników 1945-1946
Dnia 24 czerwca 1945 r. odbył się pierwszy sumaryczny spis ludności cywilnej oraz uzupełniający spis roczników 1945-1946 dla celów szkolnych.


Rok szkolny 1945/46

Początek roku szkolnego przyniósł pewne zmiany. Z dniem 1 września został przeniesiony [...] na stanowisko nauczyciela i p.o. kierownika szkoły Ignacy Dobiecki. Nowy kierownik przystąpił zaraz do ukończenia remontu szkolnego na piętrze. Postawiono dwie ścianki działowe, zamurowano zapasowe okno we wschodnim szczycie budynku i drzwi zapasowe z klasy do kancelarii, pomalowano klasy i korytarz. Remont zakończono do 15 września. Nowy kierownik dojeżdżał do szkoły rowerem z Gostkowa, ponieważ mieszkania służbowe zajmowała nadal p. Jadwiga Woźniak. [...] Z braku mieszkania kierownik szkoły złożył podanie do Inspektora Szkolnego w Łęczycy o przeniesienie na równorzędne stanowisko do Szkoły Podstawowej w Pełczyskach gm. Gostków. Podanie zostało załatwione pozytywnie i ob. Dobiecki otrzymał przeniesienie [...] z dniem 16 X 1945 roku na stanowisko p.o. kierownika szkoły.

Zawieszenie zajęć
Kierownik szkoły zawiadomił Urząd Gminny w Tkaczewie i Inspektorat Szkolny w Łęczycy, że przerwał zajęcia szkolne od 6 do 12 grudnia 1945 roku z braku opału.

Gwiazdka dla żołnierzy
Kuratorium OSŁ w Łodzi zwróciło się z odezwą do młodzieży o przygotowanie prezentów gwiazdkowych dla Żołnierzy strzegących naszych granic.

Wizytacja szkoły
Dnia 8 utego 1946 roku odbyła się wizytacja szkoły [...] Dzieci uczących się 173. Przy pracy dwie siły nauczycielskie. Ilość godzin nauki tygodniowej niższa znacznie od normalnej. Wnętrze szkoły utrzymane czysto i estetycznie. Dziatwa czysta i karna. Stan wychowawczy zadawalający. Zaopatrzenie w podręczniki niekompletne. Technika czytania na poziomie, jednak bez uwagi na znaki przystankowe...

100 rocznica Wiosny Ludów
Dnia 27 lutego minęło 100 lat od śmierci Edwarda Dembowskiego. Wydany do szkół okólnik nr 65 przez Kuratorium OSŁ polecił zorganizować zebrania i wygłosić pogadanki o wielkim przywódcy.


Rok szkolny 1946/47

1 IX 1946 Pismem Inspektora Szkolnego w Łęczycy z dnia 23 sierpnia 1946 roku Ignacy Dobiecki został przeniesiony z Pełczysk do Wilczkowic od 1 września 1946 roku, a 6 września powierzono mu obowiązki kierownika szkoły.

18 X 1946 Przesłano do Inspektora Szkolnego w Łęczycy sprawozdanie z organizacji szkoły w Wilczkowicach [...] Nie zgłosiło się do szkoły 34 uczniów. Różnica uczniów między projektem a sprawozdaniem powstała wskutek tego, że wiele rodzin wyjechało na Ziemie Odzyskane.

10 XII 1946 Przesłano do Inspektora Szkolnego w Łęczycy sprawozdanie ze stanu biblioteki szkolnej. Biblioteka szkolna sprzed wojny została zniszczona podczas okupacji. Obecnie szkoła posiada 47 książek...

8 III 1947 Szkoła wysłała za pośrednictwem Polskiego Związku Zachodniopomorskiego w Poznaniu rezolucję na Konferencję Pokojową w Moskwie w sprawie zatwierdzenia zachodnich granic Polski na Odrze i Nysie.

26 III 1947 Szkoła otrzymała z Urzędu Gminy Tkaczew 27 kg tranu przydzielonego dla dzieci szkolnych.

1 IV 1947 Inspektor Szkolny przydzielił szkole 9 książek do biblioteki szkolnej. 9 V 1946 Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty [...] dni 1, 3 i 9 maja były dniami wolnymi od pracy. [...] 3 maja dzieci były na nabożeństwie w Łęczycy...`

15 VII 1947 Kierownik szkoły wystąpił z pismem do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Łęczycy o przydział Niemki do pracy jako sprzątaczki. Pismo zostało zatwierdzone przez Posterunek Milicji Obywatelskiej w Leźnicy Małej. U.B. skierowało pismo do wójta gm. Tkaczew [...] polecając mu załatwienie tej sprawy jako pilnej zgodnie z instrukcją Starosty Powiatowego w Łęczycy. W załatwieniu sprawy Niemka- Kernowa została przydzielona jako sprzątaczka i zamieszkała w środkowej izbie starego budynku.


Rok szkolny 1947/48

6 XI 1947 Z dniem 14 listopada 1947 r. zostało wprowadzone w szkole ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków...

31 I 1948 Kierownictwo szkoły powiadomiło Inspektora szkolnego, że szkoła wpłaciła na odbudowę Warszawy kwotę 500 zł do KKO w Łęczycy.


Rok szkolny 1948/49

1 IX 1948 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nabożeństwem w kościele w Łęczycy.

10 X 1948 W dniach od 10 X do 13 X b.r. odbyła się wycieczka szkolna na Wystawę Ziem Odzyskanych do Wrocławia...

11 IV 1949 Od 7 do 14 kwietnia Tydzień przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej.


Rok szkolny 1949/50

1 IX 1949 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego [...] o charakterze świeckim.

17 XI 1949 Szkoła otrzymała polecenie w sprawie zapoznania młodzieży szkolnej z postacią Marszałka Polski i Ministra Obrony Narodowej Konstantego Rokosowskiego.

20 II 1950 Kierownik szkoły wystąpił z wnioskiem [...] o kupno zbiornika na wodę za 20 000 zł celem doprowadzenia wody do umywalek.

29 III 1950 Rekolekcje młodzieży szkolnej odbyły się w dniach 2, 3 i 4 kwietnia 1950r.

17 V 1950 W dniach od 1 do 15 maja odbyła się w szkole akcja czystości pod nadzorem PCK. Szkołę odwiedził lekarz i przebadał dzieci.

1 VII 1950... W związku z mianowaniem Ignacego Dobieckiego prowizorycznym Podinspektorem do W.A. Inspektor Szkolny w Łęczycy zwolnił go z zajmowanego stanowiska nauczyciela i p.o. kierownika Szkoły Powszechnej w Wilczkowicach z dniem 1 VII 1950 roku. Inspektor szkolny w Łęczycy powierzył ob. Danucie Dobieckiej pełnienie obowiązków kierownika szkoły od 1 lipca 1950 r. do odwołania.


Rok szkolny 1950/51

1 IX 1950 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1950/51 pod hasłem udziału szkoły polskiej w realizacji wielkiego Planu Sześcioletniego...

13 VI 1951 szczepienia ochronne przeciwko durowi brzusznemu i ospie.


Rok szkolny 1951/52

1 IX 1951 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego [...] Witamy w szkole dzieci urodzone w Polsce Ludowej...

12 X 1951 akademia na Dzień Wojska Polskiego w rocznicę bitwy pod Lenino.

8 III 1952 Rozpoczęły się dwudniowe rekolekcje dla młodzieży szkolnej.

17 IV 1952 akademia w związku z obchodami 60-lecia urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta...


Rok szkolny 1952/53

1 IX 1952 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1952/53 w atmosferze radości i dumy z dalszych sukcesów naszego budownictwa socjalistycznego...

9 III 1953 Akademia żałobna w związku ze śmiercią Józefa Stalina

27 III 1953 Rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży szkolnej w dniach 27 i 28 III.

15. VIII 1953 Ob. Dobiecka Danuta zawarła związek małżeński z Józefem Kowalczykiem.


Rok szkolny 1953/54

1 IX 1954 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. [...] Kowalczyk Danuta - p.o. kierownik szkoły.

25 I 1954 Nastały silne mrozy [...] Zajęcia szkolne zostały przerwane bo dzieci nie chodziły do szkoły. Mróz do - 26 stopni C.

25 II 1954 okólnik Wydziału Oświaty w różnych sprawach a w szczególności nie stosowania kar cielesnych w szkołach...

1 IV 1954 Od 1 IV 1954 została zatrudniona w szkole w charakterze woźnej [...] na miejsce Olgi Miske, która wyjechała do Niemiec.

31 VIII 1954 Ob. Danuta Kowalczyk otrzymała urlop macierzyński [...] Wydział Oświaty w Łęczycy powierzył kierownictwo szkoły Barbarze Dobieckiej z dniem 1 września 1954 r.


Rok szkolny 1954/55

1 IX 1954 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1954/55 jako roku X-lecia Polski Ludowej...

16 X 1954 Wybory kandydatów do Komitetu Frontu Jedności Narodowej.

27 XI 1954 Przybyło do szkoły pierwszy raz kino ruchome.

10 IV 1955 Odbyły się w Łęczycy rekolekcje dla dzieci szkolnych.


Rok szkolny 1955/56

1 IX 1955 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego [...] Dzieci zapisanych 130...

15 I 1956 Odbyła się w szkole impreza noworoczna [...] W części artystycznej dzieci śpiewały kolędy...

1 II 1956 Rozpoczęła się fala mrozów. Temperatura spadła poniżej - 20 0C [...] Nastąpiła przerwa w zajęciach, która trwała do końca lutego.

16 III 1956 Akademia żałobna w związku ze śmiercią i pogrzebem Bolesława Bieruta I-go Sekretarza PZPR.


Rok szkolny 1957/58

2 IX 1957 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego...

23 IX 1957 Apel szkolny poświęcony odbudowie Warszawy.

20 IX 1957 Ksiądz Grudziński Marian otrzymał kontrakt na nauczanie religii w punkcie katechetycznem w Wilczkowicach.

5 XI 1957 Wznowione zostały zajęcia na Uniwersytecie Powszechnym 2 razy w tygodniu.

20 VIII 1958 Ukazał się okólnik Nr 26 Ministerstwa Oświaty z dnia 4 sierpnia 1958 r. [...] w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkoły.


Rok szkolny 1958/59

16 XI 1958 szkoła otrzymała regulamin pracy woźnych opracowany przez Ministerstwo Oświaty.

11 I 1959 Kierowniczka szkoły przesłała meldunek do Posterunku Milicji Obywatelskiej w Topoli Katowej, że w nocy z 3 na 4 stycznia b.r. nieznani sprawcy zbili szybę w szkole i przez otwór otworzyli okno, weszli do wnętrza, wyłamali drzwi do gabinetu fizyko-chemicznego i skradli suwmiarkę wartości 106 zł...


Rok szkolny 1965/66

1 IX 1965 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. [...] Do szkoły zostało zapisanych 189 dzieci...

11 VIII 1966 Odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Wilczkowicach. [...] Po załatwieniu sprawy dokumentacji technicznej do rozbudowy przystąpionoby w 1967 r....


Rok szkolny 1970/71

1 IX 1970 Początek nowego roku szkolnego. [...] Do pobierania nauki przystąpi 161 uczniów...

22 III 1971 Kierownik szkoły wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Powiatowego rady narodowej - Wydział budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Łęczycy o wydanie zezwolenia na rozbiórkę starego parterowego budynku, ponieważ grozi zawaleniem. Teren porozbiórkowy będzie wykorzystany pod rozbudowę szkoły. Zezwolenie uzyskano.

20 V 1971 Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego w dobudowywane skrzydło budynku szkolnego...

 

KRONKA SZKOŁY