26 sierpnia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………

 

Miejscowość: …………….

 

 

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

 

Ja, …………………………………………………………..………. (imię i nazwisko),

posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, wyrażam chęć zaszczepienia dziecka:

……………………………………………….………………….... (imię i nazwisko dziecka),
ucznia / wychowanka* klasy …... szkoły / placówki* ………………….………….……………..

podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia zorganizowanej
we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły/placówki* albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

Dodatkowo, zgłaszam ….. (liczba) członka/ów rodziny ………………… (stopień pokrewieństwa) chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji.

 

Podpis rodzica dziecka:

 

 

……………………………..

* niepotrzebne skreślić

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Data: ……………………

 

Miejscowość: …………….

 

 

Deklaracja pracownika

 

Ja, ………………………………………………………….……………. (imię i nazwisko), wyrażam chęć zaszczepienia się podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia prowadzonej przez szkołę we wrześniu 2021 r., zorganizowanej na terenie szkoły/placówki albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

 

Podpis pracownika:

 

 

……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                  

Kampania #Szczepimy Się