20 stycznia 2021

Celem konkursu jest:
Popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród uczniów na poziomie komunikacji, a w szczególności:

  • rozwijanie zdolności językowych (słownictwo – everyday English, umiejętne zastosowanie zasad angielskiej gramatyki i ortografii w dialogach i tekstach pisanych;
  • doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku obcym;
  • rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się (prawidłowe rozpoznawanie sytuacji językowej na podstawie rysunku);
  • kształcenie zdolności plastycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd. ).

 

II. Uczestnicy:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. VI –VIII SP w Wilczkowicach. Każdy uczestnik jest zobowiązany do nadesłania samodzielnie wykonanego komiksu.

 

III. Tematyka i forma przygotowania prac konkursowych:
Tematyka komiksu jest dowolna. Jeden uczestnik zgłasza do konkursu jeden komiks. Prace powinny być przygotowane przez uczniów indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane i publikowane.


Komiks musi spełniać następujące warunki:
– zawiera tytuł oraz od 4 do maksymalnie 6 okienek rysunkowo – tekstowych z treścią komiksu,
– format A-2,
– treść musi być napisana w języku angielskim,


Opis pracy (na drugiej stronie):
– tytuł komiksu w języku angielskim,
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa.

 

IV. Sposób oceny prac konkursowych:

Ocena prac zostanie dokonana przez niezależną komisję. Komisja uwzględni następujące kryteria: poprawność językową, sposób wykonania pracy, technika wykonania, oryginalność i czytelność przekazu, ogólne wrażenia artystyczne, wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu .

V. Nagrody:
Przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc.

 

VI. Informacje na temat konkursu:
Informacji udzielają nauczyciele: pani Anna Gierlińska oraz pan Łukasz Żmieńka.

 

 

Termin dostarczania prac:

01. 03.2021 r.

 

 

''Komiks w języku angielskim''